Πληκτρολογήστε και πατήστε Enter

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Το Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας της Aenorasis παρακολουθεί και ελέγχει τη συνολική λειτουργία της εταιρείας σε κάθε επίπεδο, προκειμένου κάθε διαδικασία που εφαρμόζει να εναρμονίζεται με τις απαιτήσεις διεθνών προτύπων, εθνικών και διεθνών νόμων, κανονισμών και οδηγιών που σχετίζονται ή/και επηρεάζουν τον τομέα της Υγείας.


Σε αυτό το πλαίσιο, εφαρμόζoυμε Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας το οποίο παρακολουθείται και αναπτύσσεται σε σταθερή βάση, με κύριο στόχο:

 • τη διαρκή εξασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών
 • τη θωράκιση των συστημάτων διαχείρισης της ασφάλειας των δεδομένων
 • την αύξηση της αξιοπιστίας των προϊόντων και υπηρεσιών
 • την αξιολόγηση και διαχείριση των μη συμμορφούμενων προϊόντων και υπηρεσιών και την άμεση αποκατάστασή τους μέσω των κατάλληλων διορθωτικών ενεργειών
 • τη συνεχή εξασφάλιση της διαθεσιμότητας των πόρων μας για την εκτέλεση των υπηρεσιών και των υποχρεώσεών μας
 • την αύξηση της αποτελεσματικότητάς του

Για να το πετύχουμε αυτό:

 • Θα βελτιώνουμε συνεχώς τους υφιστάμενους μηχανισμούς και διεργασίες, εμπλουτίζοντας αυτές με νέες, σύγχρονες και πρωτοποριακές για το χώρο, εκμεταλλευόμενοι την επιχειρησιακή γνώση μας.
 • Θα φροντίζουμε να είναι η πολιτική μας διαθέσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο και θα διακηρύσσουμε την προσπάθεια μας για υψηλά επίπεδα ποιότητας στις προσφερόμενες υπηρεσίες και για συνεχή βελτίωση.
 • Θα λαμβάνουμε υπόψη μας τα θέματα ποιότητας σε κάθε νέα δραστηριότητα που αναλαμβάνουμε.
 • Θα κινούμαστε πάντα μέσα σε πλαίσια αμοιβαίου σεβασμού, εμπιστοσύνης, εποικοδομητικής συνεργασίας και καλής επικοινωνίας

Θεωρούμε ότι η ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών είναι εκείνη που καθορίζει αλλά και διασφαλίζει υψηλά επίπεδα ικανοποίησης των Πελατών μας, γι’ αυτό και θεωρούμε ότι η διασφάλιση της ποιότητας αποτελεί βασική φροντίδα και υποχρέωσή μας.


Η Ποιότητα εξαρτάται και είναι υπόθεση του καθενός μας

Για την επιτυχία της αποστολής αυτής δεσμευόμαστε:

 • Η Διεύθυνση της AENORASIS Α.Ε. να εξασφαλίζει συνεχώς τα μέσα και τους πόρους ώστε να προάγεται η υπόθεση της ποιότητας σε κάθε δραστηριότητα
 • Όλη η ιεραρχία να συμμετέχει ενεργά στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας με σκοπό την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών και των Κανονιστικών Αρχών για την ασφάλεια και απόδοση των προσφερομένων υπηρεσιών και προϊόντων.
 • Ο κάθε εργαζόμενος να συνειδητοποιεί το σημαντικό ρόλο που από τη δική του θέση έχει για την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών και να τηρεί τις διαδικασίες με στόχο την βελτίωση του ίδιου και της εταιρείας

Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) S.A. μέσω τακτικών και έκτακτων ελέγχων, έχει πιστοποιήσει τη συμμόρφωση του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας της AENORASIS Α.Ε. ως προς τις απαιτήσεις των:

TUV hellas iso9001ISO 9001:2015 για την

 • Εμπορία και Διακίνηση Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (Ηλεκτρονικών Αντλιών Έγχυσης, Συστημάτων Αναρρόφησης Υγρών, Συστημάτων Αιμοδυναμικής Παρακολούθησης, Διαγνωστικών Αναλυτών Κλινικής Χημείας και Επεξεργαστών Κυτταρολογίας, Συσκευών Έγχυσης με Βαρύτητα) και Εμπορία Σχετικών Αντιδραστηρίων και Αναλωσίμων
 • Τεχνική Υποστήριξη Ηλεκτρονικών Αντλιών Έγχυσης, Διαγνωστικών Αναλυτών Κλινικής Χημείας και Επεξεργαστών Κυτταρολογίας
 • Εμπορία και Διακίνηση Φαρμάκων

TUV hellas iso13485ISO 13485:2016 για την

 • Εμπορία και Διακίνηση Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (Ηλεκτρονικών Αντλιών Έγχυσης, Συστημάτων Αναρρόφησης Υγρών, Συστημάτων Αιμοδυναμικής Παρακολούθησης, Διαγνωστικών Αναλυτών Κλινικής Χημείας και Επεξεργαστών Κυτταρολογίας, Συσκευών Έγχυσης με Βαρύτητα) και Εμπορία Σχετικών Αντιδραστηρίων και Αναλωσίμων
 • Τεχνική Υποστήριξη Ηλεκτρονικών Αντλιών Έγχυσης, Διαγνωστικών Αναλυτών Κλινικής Χημείας και Επεξεργαστών Κυτταρολογίας

TUV LOGO YA1348 01ΔΥ8/1348/04 για την

 • Εμπορία και Διακίνηση Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (Ηλεκτρονικών Αντλιών Έγχυσης, Συστημάτων Αναρρόφησης Υγρών, Συστημάτων Αιμοδυναμικής Παρακολούθησης, Διαγνωστικών Αναλυτών Κλινικής Χημείας και Επεξεργαστών Κυτταρολογίας, Συσκευών Έγχυσης με Βαρύτητα) και Εμπορία Σχετικών Αντιδραστηρίων και Αναλωσίμων. Τεχνική Υποστήριξη Ηλεκτρονικών Αντλιών Έγχυσης, Διαγνωστικών Αναλυτών Κλινικής Χημείας και Επεξεργαστών Κυτταρολογίας.

Ενημερώστε μας για κάθε ζήτημα που αφορά  την ποιότητα των προϊόντων & των υπηρεσιών μας.
Επικοινωνήστε με το Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας: