Πληκτρολογήστε και πατήστε Enter

Η εταιρεία ΕΝΟΡΑΣΙΣ Α.Ε. λειτουργεί με συναίσθηση της περιβαλλοντικής της ευθύνης και προσαρμόζει συστηματικά την επιχειρηματική πρακτική της στις ανάγκες προστασίας του περιβάλλοντος και της εξοικονόμησης πόρων. Παράλληλα, διασφαλίζει ότι η εμπορική λειτουργία της, επιβαρύνει στο μικρότερο δυνατό βαθμό το φυσικό περιβάλλον και είναι σύμφωνη με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία.

Για το σκοπό αυτό, η ΕΝΟΡΑΣΙΣ Α.Ε. ανέπτυξε και εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001:2015 και φροντίζει ώστε να:

  • Λαμβάνει μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος συμμορφούμενη με την περιβαλλοντική νομοθεσία και τους περιβαλλοντικούς όρους.
  • Καθιερώνει, τεκμηριώνει και αναθεωρεί περιβαλλοντικούς στόχους, λαμβάνοντας υπόψη τις περιβαλλοντικές παραμέτρους, τεχνολογικές εξελίξεις, οικονομικές και λειτουργικές απαιτήσεις.
  • Υιοθετεί συγκεκριμένους κανόνες περιβαλλοντικών ελέγχων στην εσωτερική λειτουργία της.
  • Βελτιώνει τη συνολική περιβαλλοντική της συμπεριφορά ιδιαίτερα σε θέματα Πρόληψης της Ρύπανσης του περιβάλλοντος και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Κινδύνων.
  • Προωθεί τον ανοικτό διάλογο και την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων μερών σε πνεύμα ειλικρινούς και αμοιβαίου σεβασμού.
  • Εδραιώνει την έννοια της οικολογικής ευαισθησίας και του περιβαλλοντικού οράματος στο σύνολο των εργαζομένων στην εταιρεία.
  • Ασκεί τις δραστηριότητές της με τρόπο που να εξασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος και την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων, της τοπικής κοινωνίας και του κοινού.

Ο Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης εξασφαλίζει ότι οι τεκμηριωμένες Διαδικασίες του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, γνωστοποιούνται στο σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας, είναι πλήρως κατανοητές, εφαρμόζονται και τηρούνται σε όλα τα επίπεδα τόσο της οργανωτικής δομής, όσο και της εμπορικής της λειτουργίας (παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και προϊόντων).

Η Ανώτατη Διοίκηση της ΕΝΟΡΑΣΙΣ Α.Ε. δεσμεύεται ότι αφ’ ενός θα μεριμνά για την πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, αφ’ ετέρου ότι θα παρέχει όλα τα απαραίτητα μέσα για τη συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία αυτού και τη διαρκή βελτίωσή του. Για το σκοπό αυτό, λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για:

  1. τη συστηματική ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού της,
  2. τη συστηματική ανασκόπηση των διαδικασιών της,
  3. τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων.

Η Ανώτατη Διοίκηση της ΕΝΟΡΑΣΙΣ Α.Ε. αντιλαμβανόμενη την περιβαλλοντική της ευθύνη, έχει ως όραμα και δέσμευση τη μέγιστη δυνατή συνεισφορά της εταιρείας στην προστασία του περιβάλλοντος.

Αθήνα, 16 Μαΐου 2023
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ